Upał w pracy
Bezpieczna Praca, Poradniki

Upał w pracy

W niedawno opublikowanym wpisie pod tytułem „34 wskazówki jak radzić sobie z upałami” zobowiązałem się do omówienia tematu upałów w pracy. Dlatego dziś postanowiłem dotrzymać słowa i przedstawić Ci większość zagadnień związanych z wysoką temperaturą w Twoim miejscu pracy. Upał w pracy to wpis związany z serią artykułów o nazwie „Bezpieczne wtorki” i „Poradnik Bezpieczna Praca”.

W artykule tym nie znajdziesz porad jak przetrwać upały, ponieważ to opisałem we wspomnianym wyżej wpisie. Natomiast znajdziesz w nim obowiązki pracodawcy oraz prawa pracownika, jakie przysługują mu w trakcie wykonywania pracy, jeśli wówczas panują upały.

Mam głęboką nadzieję, że artykuł ten uświadomi pracownikom oraz w szczególności pracodawcom, jakie aktualnie obowiązują przepisy prawne w zakresie komfortu pracy pracowników w trakcie panowania wysokich temperatur.

Temperatura w pracy

W Polskim prawie nie znajdziemy przepisów, które jednoznacznie wskażą nam maksymalną temperaturę, w której możemy pracować. Natomiast znajdziemy przepis mówiący o minimalnej temperaturze i mówi o tym § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 30 W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Natomiast ogólnie przyjętą zasadą jest, to, że człowiek komfortowo i bezpiecznie pracuje w temperaturze 18-20 stopni C.

Jest jeden wyjątek mówiący o temperaturze maksymalnej. Mianowicie w przypadku osób młodocianych w grę wchodzi wykaz prac wzbronionych, który jest załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Praca dla tych osób jest wzbroniona w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%.

Komfort pracy podczas upałów

Czy pracodawca jest zobowiązany zadbać o nasze bezpieczeństwo i komfort pracy? W przypadku bezpieczeństwa nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak jest z tym komfortem. Na całe szczęście ustawodawca pomyślał również o naszej wygodzie w pracy. Nie oznacza to, że pracodawca ma robić wszystko abyśmy się czasami nie zmęczyli, ale są zapisy w Polskim prawie mówiące o tym, że nasza praca nie może być uciążliwa.

Pierwszym aktem prawnym jest kodeks pracy a drugim rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – pracodawca jest obowiązany w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.

§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

Powyższe zapisy sprawiają, że pracodawca musi zwracać uwagę m.in na temperaturę panującą w pomieszczenia, w których pracują jego pracownicy. Jeśli występuje upał to powinien zrobić wszystko aby był on jak najmniej uciążliwy i nie zagrażał naszemu bezpieczeństwu.

Napoje w pracy

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nasz pracodawca musi nam dostarczyć napoje w upalne dni, ale nie wiemy dokładnie, w jakiej temperaturze ma je dostarczyć. Sprawę napojów reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

§ 4. 1. 1) Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym, w warunkach gorącego mikroklimatu charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25 stopni C. i 5) Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym, na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C.

Przenosząc to na nasz język, jeśli pracujesz w otwartej przestrzeni, to pracodawca musi Ci zapewnić napoje w momencie, gdy temperatura przekracza 25 stopni C. oraz jeśli pracujesz np. W biurze, to w momencie, gdy temperatura przekracza 28 stopni C.

Dodatkowo pamiętajmy, że pracodawca musi nam zapewnić dostateczną ochronę przed nasłonecznieniem.

Ile tego napoju powinno być?

Nie jest to określone w przepisach, ale powinno jej być tyle, aby zaspokoić potrzeby pracownika. Jeśli w ciągu dnia napojów zabraknie to pracodawca jest zobowiązany dostarczyć jej więcej.

Co to oznacza napój?

Poprzez napój możemy rozumieć wszelkiego rodzaju soki. Nie musi to być czysta woda. Dobrym pomysłem jest również dostarczanie pracownikom owoców, które również zawierają dużo wody, ale nie jest to obowiązek.

O ciekawym aspekcie napojów mówi również rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 112 i 113.

§ 112. Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.

oraz

§ 113.1. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.
2. Zbiorniki, przewody i miejsca czerpania wody powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub zakażeniem. Czerpanie wody ze zbiorników powinno odbywać się wyłącznie z zaworów czerpalnych.
3. Miejsca czerpania wody nie nadającej się do picia powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą.

 

 

Przerwanie pracy podczas upału

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika do domu w przypadku gdy stwierdzi, że upały są mocno uciążliwe, lecz jest to tylko jego dobra wola. Jeśli zdecyduje się na taki ruch, to nie może żądać od pracownika odpracowania tych godzin w inny dzień.

Z drugiej strony każdy pracodawca musi wiedzieć o tym, że pracownik, który stwierdzi, iż upał zagraża jego zdrowiu bądź życiu ma prawo zaprzestać wykonywania pracy oraz oddalić się z miejsca wykonywania obowiązków. Szczegółowo mówi o tym art. 210 kodeksu pracy:

Art.210. §1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Co bardzo istotne pracodawca nie może w żaden sposób ukarać pracownika za zaprzestanie wykonywania pracy:

§ 21. Pracownik nie może ponosić żadnych niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2.
§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w §1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Dodatkowo są takie zawody jak piloci samolotów, operatorzy suwnic, maszyniści itd, którzy mogą powstrzymać się od wykonywania pracy na podstawie:

§4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

Klimatyzacja w pracy

Aktualnie nie ma aktów prawnych, które określałyby obowiązek posiadania przez pracodawców klimatyzacji, nawet jeśli temperatury sięgają 37 stopni C. Część naszych szefów rozumiejąc jakość naszej pracy w temperaturze powyżej 30 stopni takową klimatyzację zamontuje, ale niestety nie wszyscy.

Wyjątkiem są zakłady pracy gdzie temperatura stale przekracza 30 stopni C. np. Huty, gdzie pracownik musi mieć udostępnione klimatyzowane pomieszczenie, w którym może odpocząć.

Kara dla firmy

Naturalnie nie byłoby powyższych nakazów nałożonych na pracodawców bez określonej sankcji nałożonej właśnie na niego. Otóż sankcje są i to dotkliwe. Powodem tego jest art. 293. § 1. Kodeksu pracy, który daje możliwość ukarania pracodawcy kwotą aż 30 000 zł.

Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Podsumowanie aktów prawnych

Pamiętaj o następujących przepisach prawnych:
Art. 94 pkt 2a, art. 210 oraz art. 293. § 1. kodeksu pracy
§ 15 ust. 1 i § 30 oraz § 112 i 113 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 4. 1. 1) i 5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

 

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

1 komentarz

  • Odpowiedz 34 wskazówki jak radzić sobie z upałami – Bezpieczny Polak 8 sierpnia 2017 at 19:33

    […] Zgodnie z obietnicą: „Upały w pracy” […]

  • Zostaw komentarz