Przemoc w Rodzinie
Bezpieczna rodzina, Bezpieczne dziecko, Policja, Samoobrona

Przemoc w rodzinie

Rodzina to podstawa społeczności w naszym kraju, co oznacza, że należy dbać o jej bezpieczeństwo i dołożyć wszelkich starań, aby nie dochodziło w niej do przemocy. Przemoc w rodzinie bardzo źle wpływa na rozwój dzieci.
Niestety na świecie, jak również w naszym kraju nadal dochodzi do bardzo wielu przypadków przemocy w rodzinie. Jest to niepokojące zjawisko pomimo faktu, iż nasza wiedza na ten temat jest coraz obszerniejsza. W przeciągu ostatnich 20 lat powstało wiele projektów, aktów normatywnych, instytucji oraz opracowań, których celem było i jest zwiększenie świadomości o przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy ofiarom takiej przemocy.

Wydaje się, że jedynym problemem do rozwiązania jest uświadomienie ewentualnym ofiarom przemocy w rodzinie faktu, iż ukrywanie tego rodzaju przemocy prowadzi do jej eskalacji.

W latach młodzieńczych żyłem i mieszkałem w dzielnicy, gdzie do tego rodzaju przemocy wśród sąsiedztwa dochodziło dosyć często. Zdaje sobie sprawę, że każda publikacja na temat przemocy w rodzinie może spowodować zwiększenie wiedzy osób pokrzywdzonych w kontekście przeciwdziałania tym zdarzeniom.

Życzę każdej pokrzywdzone osobie, aby poniższe informacje doprowadziły do zaprzestania przemocy.

Definicja przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Definicja członka rodziny

Członek rodziny to osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.1)), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wiem że nie dla każdego akt prawy w postaci ustawy lub rozporządzenia jest zrozumiały, ale warto się z nimi zaznajomić. Do podstawowych norm prawnych należą:

Ustawy
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Ustawa o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Formy przemocy

Nie chcę zbytnio rozpisywać się tutaj nad formami i fazami przemocy, ponieważ chcę, aby był to bardziej poradnik dla potrzebujących pomocy. Formy przemocy w rodzinie to:

  • Przemoc fizyczna – uderzenie pięścią lub otwartą dłonią, bicie różnego rodzaju przedmiotami lub narzędziami, duszenie, oddawanie moczu na pokrzywdzoną osobę, ciągnięcie za włosy i inne.
  • Przemoc psychiczna – nadmierna inwigilacja i kontrola, poniżanie, słowne obrażanie, niszczenie rzeczy będących własnością osoby pokrzywdzonej, natarczywe krytykowanie i inne.
  • Przemoc seksualna – rozbieranie siłą i gwałcenie.
  • Przemoc finansowa – ograniczanie posiadanych przez osobę pokrzywdzoną środków finansowych, brak zgody na podjęcie pracy, przymus pokazywania paragonów za zakupy i inne.

Fazy przemocy

Przemoc w rodzinie można podzielić na 3 fazy. Pierwszą z nich jest faza, w której sprawca przemocy wykorzystuje swoją przewagę fizyczną i psychiczną, a jego agresja narasta. Druga faza to kulminacja agresji i przemocy wobec osoby pokrzywdzonej, która niejednokrotnie może skończyć się tragicznie. Trzecia faza (jeśli nastąpi) jest to okres złagodzenia postawy sprawcy przemocy wobec rodziny, która doprowadza do fikcyjnego pogodzenia się sprawcy i ofiary, po czym najpewniej wszystkie fazy powtórzą się.

Statystyka za 2015 rok

Źródło: statystyka.policja.pl

Mity i stereotypy w przemocy rodzinnej

W przemocy rodzinnej występują pewne stereotypy działania, które utrudniają przeciwdziałanie temu zjawisku. Są to bardzo często sytuacje, w których osoby pokrzywdzone wmawiają sobie fikcyjną rzeczywistość. Przykładem mitu może być np. przeświadczenie, iż nie powinno wynosić się spraw rodzinnych na zewnątrz lub z drugiej strony uważa się, że nikt obcy nie powinien wtrącać się w sprawy wewnętrzne rodziny. Dodatkowo osoby bite wmawiają sobie, że skoro jego ukochana osoba go bije to być może zasłużyła sobie na to. Wszystko to są niebezpieczne stereotypy prowadzące do pogłębienia przemocy.

Dobrze… powyżej było troszkę teorii o tym, jaka jest ta przemoc w rodzinie, a teraz o tym, jak temu przeciw działać.

Najbliższa rodzina a przemoc

Pamiętajmy o tym, że w przypadku przemocy w rodzinie najważniejsza jest nasza psychika i ocena własnej wartości. Dlatego też powinniśmy poinformować o naszej sytuacji najbliższą rodzinę i wytłumaczyć jej, że ich wsparcie jest dla nas bardzo istotne. Wsparcie rodziny może być decydującym aspektem w każdej fazie przemocy rodzinnej. W pierwszej fazie może to być wsparcie zwyczajną rozmową, w drugiej może to być udzielenie pomocy materialnej lub mieszkalnej, a w trzeciej fazie rodzina może być naszym strażnikiem wyprowadzającym nas z błędu.

Przyjaciele i pracodawca a przemoc w rodzinie

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie nie bój się o tym powiedzieć swoim przyjaciołom a przede wszystkim swojemu bezpośredniemu przełożonemu w pracy (jeśli wiesz że jest na tyle empatyczny). Pomoc przyjaciół może być istotniejsza niż najbliższej rodziny. Natomiast pracodawca, który jest świadom twojej sytuacji rodzinnej, będzie bardziej dla ciebie wyrozumiały w przypadku np. spóźnienia (jeśli jest empatyczny).

Bezpłatna pomoc państwa

Jeśli osoba pokrzywdzona poprzez przemoc w rodzinie chce aby udzielono jej wsparcia, to może skorzystać z pomocy, jaka gwarantuje jej ustawa. Bezpłatna pomoc realizowana może być w formie:

  • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia;
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Niebieska karta

Procedura „Niebieskiej Karty” została wprowadzona pilotażowo w 1997 roku, a w skali całego kraju od 1998 roku. Jest program przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którego głównym celem jest wykrycie tego rodzaju zdarzenia, pomocy osobie pokrzywdzonej oraz ukaraniu sprawcy przemocy.

Działanie Niebieskiej Karty określa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Najlepiej jednak działanie Niebieskiej Karty obrazuje infografika przygotowana przez zespół portalu niebeieskalinia.pl

Niebieska Karta INFOGRAFIKA

Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą w rodzinie to polecam ci zaznajomienie się z poniższymi stronami:

Pomoc telefoniczna

Pomoc środowiskowa

Pomoc mailowa

Pomoc prawna

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

Brak komentarzy

Zostaw komentarz