Nagrywanie Policjanta
Ochrona danych osobowych, Policja

Nagrywanie policjanta

Dwa dni temu zadzwonił do mnie czytelnik bloga i poprosił o odniesienie się do modnego ostatnio nagrywania policjanta i interwencji funkcjonariuszy Policji. W pierwszym momencie ucieszyłem się bardzo, że zadzwonił do mnie czytelnik w takiej sprawie. Właśnie tego typu sytuacje budują moją motywację do częstszego pisania ciekawych artykułów 🙂
Z drugiej strony już od pewnego czasu chciałem odnieść się do tego tematu. Ponieważ coraz częściej słyszymy o nagrywaniu Policji podczas ich codziennej pracy, a ostatnia sytuacja z pewnym “celebrytą” tylko potwierdziła mnie w przekonaniu, że koniecznie muszę poruszyć ten wątek.

Na samym wstępie zaznaczam, że nie jestem przeciwnikiem nagrywania interwencji, a wręcz przeciwnie tego typu działania powodują eliminacje nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy.  Szerzej sprawę opisuję niżej.

Miłej lektury!

Zakaz nagrywanie policjantów

Czy istnieje zakaz nagrywanie funkcjonariuszy Policji w trakcie wykonywania obowiązków służbowych? Nie ma zakazu i dotyczy to również innych służb takich jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna i straż miejska. Funkcjonariusz nie może zabronić nam nagrywania interwencji, jeśli spełnimy pewne warunkami. Całe szczęście, że nie możemy nagrywać policjantów, jak tylko nam się podoba. Jak zrobić to poprawnie?

Jak poprawnie nagrywać funkcjonariuszy

Nagrywanie interweniujących funkcjonariuszy Policji, jak również funkcjonariuszy publicznych innych służb może odbywać się pod jednym głównym warunkiem. W żaden sposób nasze zachowanie nie może utrudniać wykonywanie czynności, jakie są prowadzone na miejscu zdarzenia. Nie powinniśmy pouczać policjantów o tym, jak mają wykonywać swoje czynności, ponieważ może to zostać odebrane jako próba utrudniania interwencji.

Czego nie powinniśmy robić podczas filmowania:
– jeśli interwencja nie dotyczy ciebie, to nie możesz żądać, aby funkcjonariusz wylegitymował się przed tobą;
– zachowaj dystans kilku metrów od policjanta;
– nie zadawaj głupich pytań, funkcjonariusz nie musi odpowiadać na pytania każdego przechodnia podczas interwencji;
– nie wchodź funkcjonariuszowi w drogę;
– nie machaj mu kamerą przed nosem.

Pamiętaj! Jeśli filmujesz policjanta z odpowiedniej odległości i robisz to „z głową” to nic ci nie grozi.

Wtrącanie się w pracę Policji

Najgorszym co możemy zrobić podczas interwencji to wtrącać się wykonywane przez policjanta czynności. W trakcie wykonywanych czynności przez policjanta niektórzy stają się wybitnymi prawnikami i pouczają funkcjonariusza, jak powinien postąpić oraz czego nie powinien robić, a co gorsza próbują wywierać wpływ na jego czynności.

Co grozi za przeszkadzanie funkcjonariuszowi?

W tym miejscu posłużę się zapisami z kodeksu karnego:

Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

oraz

Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy należy Funkcjonariusza Policji poinformować o nagrywaniu?

Nie ma wymogu informowania policjanta o nagrywaniu zdarzenia. Natomiast w mojej ocenie, brak takiej informacji i fakt, że nagrywamy funkcjonariusza „z ukrycia” działa na naszą nie korzyść. Dlaczego? Ukrywanie nagrywania powoduje, iż mimowolnie zachowujemy się nienaturalnie i w odczuciu interweniującego policjanta dziwnie, co z kolei może zostać odebrane jako przymierzanie się do zaatakowania funkcjonariusza. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poinformować go słowami „nagrywam całą sytuację”.

Obowiązek Policjanta w stosunku do kamerzysty

Powiedzmy sobie szczerze… policjant nie musi reagować na Twoje żądania typu „proszę się wylegitymować”, „dlaczego Pan to robi” itd, jeśli to nie ty jesteś istotą interwencji. Naturalnie, jeśli interwencja podejmowana jest w stosunku do Ciebie, to Policjant umundurowany musi pokazać legitymacje na twoje żądanie, a nieumundurowany musi zrobić to z urzędu. W związku z komentarzami poniżej dodaję cytat z  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (dzięki wszystkim za poprawienie mnie):

§ 2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1–4, 6, 8 i 9, podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.
2. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, innych niż określone w art. 61 ustawy, okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

Spotkanie może się przedłużyć

Czy policjant może nas ukarać za nagrywanie jego interwencji w stosunku do naszej osoby? Formalnie nie, ale… Pamiętajmy że jeśli podczas nagrywania będziemy cwaniakować i udawać greka to w każdej chwili funkcjonariusz może zastosować pełną procedurę kontroli. Poprzez pełną procedurę mam na myśli np. wątpliwości, co do oryginalności twojego dowodu osobistego co będzie trzeba wyjaśnić oraz funkcjonariusz może podejrzewać, że jesteś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i będzie musiał doprowadzić cię do najbliższej jednostki w celu sprawdzenia tego podejrzenia. Co to spowoduje? Stracisz bardzo dużo swojego cennego czasu na wyjaśnianie sprawy.

Jeśli nagrywasz to z głową!

Proszę skasować film!

Funkcjonariusz nie ma prawa żądać od nas wykasowania filmu jaki nagraliśmy. Natomiast jeśli doszło do przestępstwa np. do naruszenia nietykalności funkcjonariusza, to może on zatrzymać telefon lub kamerę jako dowód w sprawie.

Nagrywanie, rozpowszechnianie a publikacja wizerunku

Należy rozróżnić kilka terminów, które coraz częściej są błędnie stosowane. Nagrywanie, rozpowszechnianie i publikacja wizerunku to czynności, jakie wykonują osoby filmujące interwencje policjanta. Jak już wiemy samo nagrywanie jest w pełni legalne i nie jest zakazane. Rozpowszechnianie to nic innego jak. np. wrzucenie filmiku na YouTube co również nie jest zabronione w końcu to nasza „wesoła twórczość ludowa”. Ostatni termin, czyli publikacja wizerunku jest już zabroniona i w przypadku opublikowania wizerunku policjanta może on wystąpić na drogę sądową z powództwa cywilnego, ponieważ uzna, że naruszyliśmy jego dobra osobiste.

Pamiętaj! Nagrywanie TAK, Rozpowszechnianie (publikacja) TAK, Publikacja wizerunku NIE

Co to jest wizerunek

W polskim prawie nie ma jednoznacznie określonego terminu wizerunek, ale jest Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009 r. (sygn. akt I CSK 72/09), na który możemy się powołać:

Cytat z treści orzeczenia (pełna treść orzeczenia)

Wprawdzie nie ma w doktrynie prawa jednolitego rozumienia pojęcia wizerunku, ale przeważa stanowisko, w którym na czoło wybijają się „dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi”, jako obraz fizyczny, portret, rozpoznawalna podobizna.  W wyroku SN z dnia 20 maja 2005 r. II CK 330/03 (Biul. SN 2004, nr 11, s. 10) przyjmuje się, że „wizerunek, poza dostrzegalnymi dla otoczenia cechami fizycznymi, tworzącymi wygląd danej jednostki i pozwalającymi – jak się określa – na jej identyfikację wśród innych ludzi może obejmować dodatkowe utrwalone elementy związane z wykonywanym zawodem, jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem”. Słusznie się ocenia, że takie rozumienie wizerunku zbliża je do wyróżnianego we współczesnym piśmiennictwie pojęcia „persony” i „prawa na personie”, co oznaczałoby przyznanie ochrony  skonkretyzowanemu interesowi osoby sprzeciwiającej się rozpowszechnianiu skojarzeń z nią związanych, w celach reklamowych, w tym nie tylko jej podobizny, ale i nazwiska, charakterystycznego powiedzenia, głosu itp. Można nawet przyjąć, że gdyby akceptować takie właśnie rozszerzenie rozumienia wizerunku, to art. 81 prawa autorskiego mógłby stanowić zalążek ochrony de lege ferenda przed niechcianym rozpowszechnianiem wizerunku w celach reklamowych. Sięgając jednak de lege lata do treści art. 81 ust. 1 prawa autorskiego należy stwierdzić, że prawo do wizerunku jest uznawane powszechnie za konkretyzację prawa do wizerunku z art. 23 k.c., a ten przepis traktuje oddzielnie prawo osobiste do nazwiska i do wizerunku. Wizerunek zaś w znaczeniu językowym oznacza obraz fizyczny człowieka, jako przedstawienie jego postaci, zwłaszcza zaś twarzy. W rozumieniu przenośnym, zgodnie z regułami językowymi wizerunek może się także odnosić do takich cech człowieka, których ujawnienie umożliwia jego identyfikację.  Z tego widać, że bez względu na akceptowanie węższego albo szerszego rozumienia wizerunku nie jest zasadne utożsamianie upublicznienia nazwiska z upublicznieniem wizerunku, jeśli co najmniej nie towarzyszy temu ocena osoby, której nazwisko się podaje, budując w ten sposób „wizerunek” tej osoby. Nie jest też skuteczne, jak to się czyni w skardze kasacyjnej wiązanie upublicznienia nazwiska z wizerunkiem tylko dlatego, że dotyczy osoby znanej wśród widzów programów telewizyjnych, twierdząc nawet, że sama rozpoznawalność fizycznego wizerunku danej osoby może być słaba, np. poprzez jej zdjęcie, ale będzie ta osoba kojarzona właśnie przez podanie jej nazwiska.

Nagrywanie za granicą

Poza granicami naszego kraju z nagrywaniem jest różnie. W większości krajów zachodniej Europy prawo w tej kwestii wygląda podobnie jak nasze. Natomiast inaczej sytuacja może wyglądać w krajach wschodniej Europy, a już z pewnością nie nagrywałbym funkcjonariusza Policji w krajach arabskich, ponieważ każdy kraj ma inne zwyczaje i co legalne jest w jednym kraju, to w drugim może być ciężkim przestępstwem.

Najważniejsze! Do czego powinno służyć nagranie?

Większość osób nagrywa funkcjonariuszy mając nadzieje, że ci odstąpią od legitymowania lub ich zatrzymania, lub też liczy na to, że funkcjonariusze popełnią błąd. Jeśli nagrywasz policjantów podczas interwencji, to pamiętaj o tym, że robisz to ze świadomością, iż może to być dowód w sprawie. Nie możesz przy tym utrudniać jego pracy oraz nie możesz naruszyć jego nietykalności.

Nagranie jako broń obosieczna

Na koniec przestroga. Pamiętaj, że nagranie może posłużyć jako dowód w sprawie przeciwko Tobie, ponieważ funkcjonariusz mógł dopatrzyć się wykroczenia lub przestępstwa w twoim zachowaniu, a Ty nagrywając tą sytuację i sam na siebie „kręcisz bata”.

Osobiście jestem za nagrywanie funkcjonariuszy policji, jeśli zachodzi podejrzenie, że wykonują swoje obowiązki nie właściwie lub jeśli przekraczają swoje uprawnienia.

Jaka jest wasza opinia w tej sprawie?

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

59 komentarzy

 • Odpowiedz EOD TECH 4 lutego 2017 at 22:25

  Świetny tekst. Brakuje tylko informacji, że film z nośnikiem (lub telefonem), może być zabezpieczony przez polucję, zgodnie z Art. 308 § 1. Kodeksu Postępowania Karnego

  Treść Art. 308. § 1:
  W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie prokuratorowi.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 00:44

   Bardzo cenny komentarz

 • Odpowiedz Krzysztof W. 4 lutego 2017 at 22:35

  Tomaszu, a co z informacją, która rozprzestrzenia się przy każdej okazji, kiedy taki film z interwencji ujrzy światło dzienne : “wizerunek funkcjonariusza publicznego nie podlega ochronie, kiedy wypełnia on obowiązki służbowe”?

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 00:49

   Nie zgodzę się z tym twierdzeniem 🙂 Rozumiem że masz tutaj na myśli ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.artykuł Art. 81. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
   1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
   Funkcjonariusz musi być osobą powszechnie znaną że można było bez skrupułów publikować jego wizerunek.

   • Odpowiedz luk 5 lutego 2017 at 00:58

    1. FUNKCJONARIUSZ POLICJI TO NIE OSOBA PUBLICZNIE ZNANA
    2. wizerunek jak kazde dobro podlega ochronie patrz Kodeks cywilny
    3.w polskim prawie nie ma precedensu ( a propos orzeczeń)

    • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 01:29

     Zgadzam się.

     • Kisiel 5 lutego 2017 at 02:07

      Każdy funkcjonariusz nie spełnia znamion osoby powszechnie znanej. Z funkcjonariuszy Policji, osobami powszechnie znanymi będą, np. rzecznik, lub komendant. Upowszechnienie wizerunku policjanta np na portalu youtube stanowi przestępstwo ścigane z powództwa cywilnego – policjanci coraz częściej składają takie zawiadomienia, a Sądy jak najbardziej za to skazują.
      Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego:
      „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazca i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

      Odpowiedzialność z tytułu naruszeń dóbr osobistych wskazuje z kolei art. 24 § 1 kodeksu cywilnego o następującym brzmieniu:
      „Art. 24 § 1. Ten, czyje dobra osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego luz zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
      §2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzono szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawnienia na zasadach ogólnych.
      §3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz prawie wynalazczym.”

      Z kolei jeżeli osoba przedstawi to nagranie w taki sposób, że pomówi funkcjonariuszy policji np o pobicie, krzycząc: “policjanci biją!” itp
      „Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
      § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

      I tak przy okazji:
      Prawa i obowiązki dziennikarza, w tym także obowiązek związany z rzetelnością regulowany jest w art. 10 prawa prasowego (dalej pr. pr.), który mówi, iż zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgadnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. Zgodnie natomiast z art. 12 pr. pr. dziennikarz jest obowiązany:
      1) zachować szczególna staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło,
      2) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie,
      3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.

     • Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 06:43

      Dzięki za cenne informacje 🙂

 • Odpowiedz LUK 4 lutego 2017 at 22:55

  proszę podać podstawę prawną okazania legitymacji służbowej przez umundurowanego funkcjonariusza policji ( nie chodzi o kontrole drogową tylko o legitymowanie nie związane z nią ) ? Kolejny niedouczony Autor tekstu.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 00:54

   Po co ta agresja 🙂 nikt nie jest idealny. Jakoś zawsze mam na myśli kontrole drogową… Ale poprzez wylegitymowanie miałem na myśli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001565 wiem że tam jest zawarte że: § 2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych
   w § 1 pkt 1–4, 6, 8 i 9, podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także
   podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.
   2. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, innych niż określone w art. 61
   ustawy, okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień,
   okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

   • Odpowiedz luk 5 lutego 2017 at 01:00

    Sorry uniosłem się 🙂

    • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 01:30

     Ja się nie gniewam 🙂 Wpadaj częściej na bloga 😉

 • Odpowiedz Piotrek 4 lutego 2017 at 23:08

  A ja nie zgadzam sie co do stanowiska redaktora w kwesti pogotowia ratunkowego… ratownik medyczny nie jest osobą publiczna tylko wykonuje zawód zaufania publicznego. To po pierwsze. Po drugie oczywiście wykonując czynności w miejscu publicznym (ratownik) pełni zadania funkcjonariusza publicznego jednak odwołując sie do początku, ze względu na fakt nie bycia osobą publiczną, wizerunek pracowników pogotowia nie powinien byc upubliczniany. Zgadza sie ze mną redaktor? Ps. Pracuje w PR na umowie zlecenie…

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 00:57

   Piotrku zgadzam się w 110% 🙂 chyba nigdzie nie napisałem że ratownik jest osobom publicznie rozpoznawalną? Ale masz rację żadem ratownik, strażak lub policjant nie jest osobą publicznie rozpoznawalną.

  • Odpowiedz Lukasz 5 lutego 2017 at 06:24

   Ratownik medyczny to też funkcjonariusz publiczny, takze również jego wizerunek podlega ochronie

   • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 06:40

    Zgadzam się

 • Odpowiedz esesrule 4 lutego 2017 at 23:12

  Umundurowany funkcjonariusz policji nie ma obowiązku okazywania legitymacji na żądanie osoby. Proszę drogi autorze tekstu nie wypisywać głupot bo potem są sytuację że osoby nękają wręcz pana policjanta umundurowanego o okazanie legitymacji.. Niech pan redaktor się dokładnie przygotuje zanim coś napiszę a przede wszystkim za nim to pan opublikuje bo jest pan informacją złą w tym przypadku dla ludzi.. Pozdrawiam

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 00:59

   Zgadzam się 🙂 poprawiłem już tą kwestię dodając odpowiedni komentarz. Dzięki za reakcję.

 • Odpowiedz Joanna 4 lutego 2017 at 23:23

  Szkoda ze art. ma kilka powaznych bledow wynikajacych z braku przygotowania sie do jego pisania mam nadzieje ze autor sprostuje je bo potem ludzie czytaja i zapamietuja glupoty a ktorych moga wyniknac problemy prawne
  po 1:
  Pracowniczy pogotowia (zarowno ratowniczy jak i lekarze) to nie jest to samo co policja – nie sa to funkcjonariusze publiczni
  po 2
  policjant umundurowany nie okazuje legitymacji na zadanie. Nie ma zadnego przepisu, ktory by go do tego obligowal. Jedyna sytuacja w ktorej policjant umundurowany okazuje legitymacje na zadanie to kontrola drogowa.
  po 3 sa sytuacje w ktorych jest zakaz nagrywania to wypowiedzi uste osob legitymowanych, gdy taka osoba podaje swoje dane personalne ich utrwalanie przez osobe trzecia nie jest dopuszczalne gdyz podlega to ochronie danych osobowych i w tej sytuacji policjant ma prawo zazadac wylaczenia nagrywania lub tez oddalenia sie tak aby dane te nie byly mozliwe do utrwalenia.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 01:01

   ad 1. miałem bardziej na myśli iż korzysta on jedynie z ochrony jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu… masz rację

  • Odpowiedz luk 5 lutego 2017 at 01:06

   Ustawa o Państwowym ratownictwie Medycznym stanowi, że:
   Art. 5. 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2) dla funkcjonariuszy publicznych.

   Art. 115. Funkcjonariusz publiczny
   § 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
   1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
   2) poseł, senator, radny,
   2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
   3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
   4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
   5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
   6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
   7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
   8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
   9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie
   czynności usługowe.

   • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 01:30

    Dzięki źródło 🙂

 • Odpowiedz F-sz 4 lutego 2017 at 23:26

  Witam 😉
  Swietny tekst jednakze doszukalem sie malego bledu… Policjant umundurowany powtorze UMUNDUROWANY ma tylko i wylacznie obowiazek okazania legitymacji sluzbowej podczas kontroli drogowej… gdy chodzi o inne czynnosci Nie ma obowiazku okazywania legitymacji sluzbowej nawet na zadanie osoby ktora jest np. legitymowana… poprosilbym o mala zmiane w tekscie ;). Caly artykul super, szkoda tylko ze ci ktorzy najczesciej kreca nigdy go nie przeczytaja 😉

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 01:02

   Dziękuję za pozytywny komentarz 🙂

 • Odpowiedz czytelnik 4 lutego 2017 at 23:28

  panie “redaktorze” pisze się celebrytą, a nie celebrytom

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 01:02

   Dzięki poprawione 🙂

 • Odpowiedz Qb 4 lutego 2017 at 23:47

  Niezły tekst.
  Tylko jedna uwaga, policjant umundurowany, jeśli nie jest to funcjonariusz Ruchu Drogowego, nie ma obowiązku okazać legitymacji służbowej, nawet na żądanie. Ma obowiązek się przedstawić, podając stopień, imię i nazwisko… Funkcjonariusz nieumundurowany ma obowiązek okazać legitymację przy podjeciu interwencji, A Ruchu Drogowego na żądanie osoby.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 01:04

   Wyżej już się do tego odniosłem, ale serdeczne dzięki za komentarz.

 • Odpowiedz Jakub Tuszyński 5 lutego 2017 at 05:54

  No właśnie odniósł się pan w sposób niestety błedny. Zacytował pan dobry przepis prawa komentując go “… że funkcjonariusz umundurowany musi okazać legitymację…” a właśnie nie musi. Podaje jedynie stopień imie i nazwisko w sposób umożliwiający zanotowanie.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 06:40

   Panie Januszu 🙂 Najważniejsze to przyznać si ę do błędu i nie iść w zaparte. Cieszę się że mam tak uważnych czytelników.

 • Odpowiedz Jack 5 lutego 2017 at 07:57

  Legitymację mundurowy musi okazać jedynie na żądanie w przypadku podjęcia czynności procesowych, a legitymowanie bądź kontrola drogowa takimi nie są.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 17:53

   Zgadza się.

 • Odpowiedz Mihaly 5 lutego 2017 at 10:27

  Świetny artykuł, dziękuje za rozwiazanie moich watpliwości, będę cześciej zaglądał 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 17:53

   Dziękuję i zapraszam

 • Odpowiedz Andrzej Muras 5 lutego 2017 at 11:01

  Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że filmowanie zdarzenia, albo nagrywanie dźwiękowe ma moc dyscyplinującą uczestników (wszystkich, nie tylko funkcjonariuszy). Może to być nawet umiejętne udawanie filmowania czy nagrywania. Miałem taką oto przygodę. Mróz, tramwaj stojący na pętli, ale większa jego część poza peronem (w obrębie peronu tylko przednie wejście pierwszego wagonu). Motorniczy udał się do pomieszczenia socjalnego. Żeby nie marznąć – wsiadłem. Kiedy motorniczy wrócił, zaraz z wyraźną złością w ruchach udał się w mym kierunku. Wyjąłem komórkę i ledwo podszedł ostrzegłem, że rozmowę nagrywam. Z pana motorniczego “powietrze od razu uszło” i dalsza rozmowa przebiegła całkiem spokojnie. Tak prawdę mówiąc – rozmowy nie nagrywałem. 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 17:54

   Dziękuję Andrzeju za ten komentarz. Bardzo cenny.

 • Odpowiedz student 5 lutego 2017 at 11:24

  witam,
  czy mógłby Pan podać podstawę prawną do nagrywania? bo nie doczytałem się tego. Sytuacja jakich wiele gdy policjant mówi “proszę nie nagrywać”, a wtedy ja mu mówię że na podstawie artykułu, paragrafu, ustawy …….. mogę Pana nagrywać na służbie. Ponad to proszę powiedzieć jak to jest z nagrywaniem nieumundurowanych policjantów? czy ich także można nagrać? Jeśli chodzi o publikację wizerunku, żeby wrzucić na youtube filmik z policjantem muszę zasłonić jego twarz aby to było legalne? dobrze to rozumie? Chciałbym także zapytać o znany problem podczas nagrywania: mianowicie nagrywam policjanta telefonem, a ten prosi mnie o okazanie telefonu do kontroli, żeby sprawdzić czy przypadkiem nie jest kradziony? Jak wygląda taka kontrol telefonu? pozdrawiam

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 18:03

   Drogi studencie 🙂 w większości systemów prawnych (o ile nie w każdym) obowiązuje zasada “Wszystko, co nie jest zakazane jest dozwolone”. Inaczej mówiąc jeśli coś nie jest prawnie zakazane to można to robić. Możesz zapytać Policjanta na jakiej zasadzie zakazuje tobie nagrywania. Tak nie umundurowanych Policjantów również można nagrywać.

   Tak. Żeby publikacja i rozpowszechnianie filmu z interwencji nie narażało nas na konsekwencje musisz zamazać twarz oraz inne charakterystyczne cechy funkcjonariusz… Wizerunek to nie jest tylko twarz. Mogą występować inne cechy wizerunku, które będę powodowały że osoba będzie rozpoznawalna.

   Funkcjonariusz musi mieć podstawy do tego aby domniemywać że telefon jest kradziony… ale zawsze może zatrzymać telefon jako dowód w sprawie.

 • Odpowiedz Maniek 5 lutego 2017 at 12:25

  Ja tylko jedna uwaga. To, że jestem pod wpływem alkoholu lub innych środków to nie znaczy, że policjant musi mnie zatargać na komisariat gdzie stracę dużo czasu. Raczej podstaw prawnych na takie badanie nie znajdziemy. 🙂

  • Odpowiedz Sorry Gregory 5 lutego 2017 at 14:47

   Z alkoholem – zgoda. Nie ma podstawy do żadnej interwencji. Ze środkami odurzającymi jest już trochę inaczej. Jeżeli policmajster poweźmie podejrzenie, że znajdujesz się pod wpływem narkotyków, może dokonać kontroli osoby i bagażu w celu ujawnienia posiadania zabronionych środków. Jeżeli nie ma warunków do kontroli, czy przeszukania, to może Cie zatargać na Komisariat, żeby wykonać tę czynność nie narażając Twojej osoby na utratę godności osobistej 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 18:04

   Zgadzam się.

 • Odpowiedz P-ń 5 lutego 2017 at 15:50

  Bardzo ciekawy artykuł z podanymi źródłami. Ludzie poczytajcie wszystko łącznie z komentarzami i dajcie spokój za błąd. Był błąd został poprawiony twórca sam przyznał się do błędu to po co drążycie temat dalej. Nie macie nic ciekawszego do powiedzenia to nie wypowiadajcie się wcale.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 5 lutego 2017 at 18:10

   Dziękuję P-ń za pomoc. Ale pomimo tego że jeden wątek powtarza się w kilku komentarzach to i tak przyjmuję to na klatę 🙂 Osobiście lubię odpowiadać na negatywne komentarze (o ile ktoś nie przegina) ponieważ wtedy wiem że czytelnicy bloga uważnie studiują każdy wpis… za co serdecznie dziękuję.

   Pamiętajcie co napisałem w zakładce “O blogu” – “nie jestem profesorem (jeszcze), ani tym bardziej generałem (nigdy nie będę) i podobnie jak Ty mogę się mylić w niektórych kwestiach.”

   A tymczasem zabieram się do pisania kolejnego mam nadzieje ciekawego artykułu 🙂

 • Odpowiedz Michu 15 lutego 2017 at 19:47

  co sie stało z całym artykułem? mam wrażenie że jakoś połowa została usunięta???
  gdzie fragment dotyczącego tego kim jest funkcjonariusz publiczny i kim jest osoba powszechnie rozpoznawalna???

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 16 lutego 2017 at 07:55

   Witaj Michu.
   Cenię sobie moich czytelników, ponieważ to dla nich tworzę bloga 🙂 dlatego też nawet jeśli popełnię błąd w artykule to nic nie usuwam, lecz przekreślam i poniżej wpisuje poprawne sformułowanie – wyjątkiem są literówki, ale to inna para kaloszy 🙂
   Uznaje swoich czytelników za bardzo inteligentnych ludzi i wiem że jeśli zacznę coś usuwać to czytelnicy to zauważą i nie będą czytali bloga 🙂 takie prawa fizyki.
   Natomiast co do terminów o których mówisz to część z nich nie pojawiła się w artykule lecz w komentarzach, które również są cenne.

   • Odpowiedz Michu 17 lutego 2017 at 20:31

    ok to przepraszam, musze w takim układzie przelecieć wszystkie komentarze bo było tam kilka cennych informacji również
    pozdrawiam 😉

    • Odpowiedz Tomasz Grabski 17 lutego 2017 at 20:55

     Nie ma problemu 🙂

 • Odpowiedz Adam 29 marca 2017 at 11:18

  A jak sprawa wygląda z ochroną ? Przykładowo robię zdjęcia obiektu a tu ochrona wyskakuje i mi każe tego zaprzestać albo skasować to co zrobiłem.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 7 kwietnia 2017 at 10:28

   To zależy jaki to obiekt?

 • Odpowiedz Ble 30 marca 2017 at 08:11

  Witam pytanie : Czy można nagrywać legitymację służbową ? – jako formę zapisu?

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 7 kwietnia 2017 at 10:29

   Nietypowe pytanie 🙂 Moim zdaniem nagrać można, a le upublicznić już nie.

 • Odpowiedz Endrju 23 lipca 2017 at 14:46

  Dobrze napisane, trafne komentarze, myślę, że i sami funkcjonariusze, zwłaszcza młodzi stażem, mogą zaczerpnąć tu trochę wiedzy.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 23 lipca 2017 at 14:46

   Dzięki 🙂

 • Odpowiedz Ddav 23 lipca 2017 at 15:53

  Umundurowany funkcjonariusz nie ma obowiązku okazywania legitymacji służbowej w trakcie wykonywanych czynności poza kontrola drogowa, na żądanie legitymowanego, co też wynika z Pana cytatu – podaję jedynie stopień imię i nazwisko w sposób umożliwiający je zapisanie.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 23 lipca 2017 at 15:58

   Przecież już dawno napisałem sprostowanie… a błędnie napisany tekst jest przekreślony 🙂

 • Odpowiedz Sceptyk 23 lipca 2017 at 16:05

  Jest tu sporo niekonsekwencji…. Skupię się na wrzuceniu filmiku na You Tube, które jest wg Autora rozpowszechnianiem legalnym. Pisze on dalej, że publikacja to juz zupełnie inna sprawa i może to skutkować odpowiedzialnościa cywilną w ramach ochrony wizerunku. Tu rodza sie wspomnniane wątpliwości. Zamieszczenie filmu na YT jest już publikacją wizerunku, więc dlaczego miałoby to nazywać się legalnym rozpowszechnieniem? Poza tym osobiście mam wątpliwości, czy policjant sfilmowany podczas interwencji mógłby skutecznie pozwać osobe, która opublikowała filmik.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 23 lipca 2017 at 16:09

   Jesteś pewien że zamieszczenie filmu na YouTube jest równoznaczne z publikacją wizerunku?

   Co do drugiej sprawy… tak mógłby skutecznie pozwać taką osobę.

 • Odpowiedz ryhu 3 września 2017 at 19:47

  Proponuję uzupełnić o http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001023&type=2
  gdzie § 2. ust. 1. stanowi
  Na terenie lotniska zabrania się:
  7) fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk
  kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów, bez zezwolenia
  wydanego przez zarządzającego lotniskiem w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży
  Granicznej, komendantem placówki Policji lub naczelnikiem urzędu celnego – odpowiednio do tego, jakie czynności,
  stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane lub filmowane;
  4. Nie wymaga zgody zarządzającego lotniskiem realizacja materiałów prasowych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia
  1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7.
  Grzywna za naruszenie zakazu wynika z art. 210 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze i wynosi do 500 zł.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 6 września 2017 at 17:52

   Bardzo ważne spostrzeżenie… dzięki za uwagę 🙂

  Zostaw komentarz