Kurs doskonalący dla pracowników ochrony
Inne

Kurs doskonalący dla pracowników ochrony

Najgorętszy temat w branży ochrony osób i mienia w 2018 roku to kurs doskonalący dla pracowników ochrony. Jest to kurs, którego celem jest doskonalenie, czyli nie chodzi tutaj o uczenie pracowników ochrony podstaw, ale rozwijanie wiedzy i umiejętności. W artykule postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące was pytania. W tym celu zadzwoniłem do kilku Komend Wojewódzkich Policji, aby sprawdzić jak sytuację widzą Wydziały Postępowań Administracyjnych.

Pytania, na jakie będę starał się odpowiedzieć:

 • Do, kiedy musisz przejść kurs?
 • Co stanie się, jeśli kursu nie przejdziesz?
 • Jak długo trwa kurs doskonalący?
 • Kto musi przejść obowiązkowe szkolenia pracowników ochrony?
 • Jaki jest program kursu doskonalącego kwalifikowanych pracowników ochrony?
 • Jakie są ceny kursu doskonalącego?
 • O czym mówi art. 38b ustawy o ochronie osób i mienia?

pytania kwalifikowanych pracowników ochrony o kurs

Coraz częściej słyszę od znajomych pracowników ochrony, że już zrobili kurs doskonalący lub w niedługim czasie zamierzają go zrobić. Ja również jestem kwalifikowanym pracownikiem ochrony i zastanawiam się nad wykonaniem kursu, lecz zadaje sobie jedno bardzo ważne pytanie… czy warto już dziś robić kurs? Czy może warto poczekać kilka miesięcy?

Moje zdanie na temat potrzeby wykonywania kursu

Zanim przejdę do sedna tematu to chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy kurs i szkolenia doskonalące pracowników ochrony są potrzebne. Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zastanowić się nad poziomem wiedzy i umiejętności posiadanych przez pracowników ochrony.

Jeszcze niedawno byłem przeciwnikiem obowiązkowego kursu doskonalącego co 5 lat. Twierdziłem, że jest to w 100% nabijanie kasy prywatnych firm szkoleniowych i pewnie troszkę prawdy w tym jest. Natomiast dziś jestem zwolennikiem tego rodzaju rozwiązania, ponieważ na co dzień mam kontakt z pracownikami ochrony i wiem, jaki jest poziom ich wiedzy i umiejętności.

Jeśli twierdzisz, że jest inaczej to zadaj swoim kolegom pracownikom ochrony pytania:

 1. Jakie muszą wystąpić 3 przesłanki, aby legalnie dokonać ujęcia osoby?
 2. Jak rozumie pojęcia stan wyższej konieczności i obrona konieczna?
 3. O czym mówi artykuł 50 ustawy o ochronie osób i mienia?

 

Z doświadczenia wiem, że około 1-3% wszystkich pracowników ochrony myśli o jakimkolwiek podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności. Oczywiście uważam że zmuszanie pracowników ochrony nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ powinniśmy we własnym zakresie doskonalić swoje umiejętności po to, aby móc np. więcej zarabiać. Z drugiej strony zapytajmy sami siebie oraz kolegów co zrobiliśmy, aby podnieść swoje kwalifikacje przez ostatnie 5 lat?

 

Mimo wszystko kurs doskonalący, jaki jest przewidziany w ustawie o ochronie osób i mienia posiada jedną istotną lukę. Kwalifikowani pracownicy ochrony po skończeniu 40-godzinnego kursu powinni zdać egzamin przed jednostką niezależną od ośrodka szkoleniowego, w którym odbywali kurs. W przeciwnym wypadku w branży będzie roić się od pseudo firm szkoleniowych, które będą przeprowadzać owe kursy na tzw. sztukę.

Kto i kiedy doprowadził do obowiązkowego kursu

Obowiązek odbywania kursów doskonalących zrodził się w głowie ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, który w ramach deregulacji postanowił dołożyć kwalifikowanym pracownikom ochrony obowiązek odbywania szkoleń co 5 lat.

Deregulacja, której skutkiem było zlikwidowanie licencji pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku i od tego momentu zaczął tykać zegar. Pamiętam do dziś jak część specjalistów z branży ochrony mówiła, że ten obowiązek najprawdopodobniej zostanie zniesiony.

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Czy w kontekście kursu doskonalącego pracowników ochrony można zostać skreślonym z listy? Naturalnie jest to niespełnienie jednego z warunków, jakie ustawa nakłada na kwalifikowanego pracownika ochrony. Jednym zdaniem: tak można zostać skreślonym z listy.

Kurs doskonalący, czyli szkolenie ochrony co 5 lat

O kursie doskonalącym pracowników ochrony mówią dwa akty prawne:

 1. ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku,
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Teraz przyjrzyjmy się dokładnie zapisom ustawy, która w artykule 38b ust. 1. mówi:

Art. 38b. 1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Na tej podstawie wiemy, że musimy przejść kurs doskonalący minimum raz na 5 lat oraz że musimy go przedstawić w KWP. Jest wyjątek od tej reguły, o którym mówi ustęp 2 tegoż artykułu:

Art. 38b. 2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji, lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny, lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1.

Kurs doskonalący prowadzą podmioty takie jak:

 • ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach,
 • ośrodki prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • uczelnie.

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku miała pewną lukę, która sprawiała, że kurs doskonalący mógł trwać tyle samo co pełny kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony. Na szczęście w ust. 4 art. 38b wstawiono słowa mówiące o maksymalnej ilości godzin, jakie mają zostać przeznaczone na kurs doskonalący.

Art. 38b. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.

Program szkolenia doskonalącego kwalifikowanych pracowników ochrony

Wszelkie szczegóły dotyczące kursu doskonalącego znajdziecie w wymienionym wyżej rozporządzeniu, a raczej w załączniku do rozporządzenia. Tekst rozporządzenia jest krótki i przedstawia się w kilku punktach:

 • Rozporządzenie określa szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 • Kurs doskonalący prowadzi się w formie wykładów lub zajęć praktycznych
 • Kurs doskonalący trwa 40 godzin.

Załącznik do rozporządzenia mówi o szczegółach szkolenia, jakie co 5 lat powinien przejść kwalifikowany pracownik ochrony.

Szczegółowy plan kursu doskonalącego:

(każdy ośrodek szkoleniowy musi stosować się do planu zamieszczonego w rozporządzeniu)

Część pierwsza musi odbywać się w formie wykładów w czasie 4 godzin, kiedy to przedstawiony zostanie aktualny stan prawny w zakresie:

 • ustawy o ochronie osób i mienia,
 • ustawy o broni i amunicji,
 • uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Druga część musi trwać 8 godzin i w tym przypadku realizowana jest w formie wykładów i zajęć praktycznych, gdzie omawiana jest tematyka:

 • zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w różnych przypadkach,
 • praktycznego opatrywania ran postrzałowych,
 • unieruchamiania kończyn,
 • wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca,
 • użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Trzecia bardzo istotna część jest realizowana w formie zajęć praktycznych i trwa co najmniej 12 godzin. Tematyka tej części to wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 • zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią,
 • zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy,
 • technik i postaw strzeleckich,
 • strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

Wyszkolenie z samoobrony i technik interwencyjnych

Czwarta część to samoobrona i techniki interwencyjne, których łączny czas musi wynosić 16 godzin. Zajęcia doskonalące kursanta są w tej części praktyczne, gdzie szlifuje on:

 • postawy i poruszanie się w walce,
 • techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania,
 • pady i przewroty w walce wręcz,
 • sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi,
 • chwyty transportowe, w postaci dźwigni na stawy kończyn górnych,
 • uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń,
 • wiedzę na temat miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania,
 • techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób,
 • posługiwanie się pałką służbową,
 • techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających (np. gaz pieprzowy) lub paralizatorów,
 • techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór,
 • techniki obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami,
 • techniki obrony przed zagrożeniem bronią palną,
 • podstawowe techniki posługiwania się bronią w walce.

Do, kiedy trzeba zrobić kurs doskonalący

Odpowiedź na pytanie do kiedy trzeba zrobić kurs nie powinna rodzić wątpliwości, ponieważ jasno mówi o tym ustawa o ochronie osób i mienia w art. 38b. Kwalifikowanych pracowników ochrony nurtuje zupełnie inne pytanie:

Kurs zrobić teraz czy poczekać do września/października?

Na marginesie wtrącę, że data 1 stycznia 2019 dotyczy wyłącznie osób, które mocą ustawy przeszły z licencjonowanego pracownika ochrony na kwalifikowanego pracownika ochrony. Osoby, które zdobyły kwalifikacje po 1 stycznia 2014 roku, mają obowiązek wykonać kurs do daty, w której zostali wpisani na listę KPO.

Do kiedy zrobić kurs doskonalący na kwalifikowanego

Sam zadawałem sobie to pytanie i w celu rozwiania części wątpliwości postanowiłem zadzwonić do ośmiu Wydziałów Postępowań Administracyjnych w różnych Komendach Wojewódzkich Policji. Spodziewałem się banalnej odpowiedzi, że musi Pan zrobić kurs do 1 stycznia 2019 i tyle.

Pytania do KWP

Ku mojemu zdziwieniu w 6 z 8 WPA odpowiedź była nad wyraz szczegółowa i rozwiała część moich wątpliwości co do tego, czy kurs zrobić teraz, czy też później. Podczas rozmowy z osobami pracującymi w WPA zamiast odpowiedzi na pytanie uzyskałem kolejne pytania, które jednocześnie sugerują odpowiedź.

Zanim podejmiesz decyzję o zrobieniu kursu doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony to zadaj sobie pytania:

 1. Czy istnieje możliwość, że rozporządzenie ministra mówiące o szczegółowej tematyce może się zmienić?
 2. Czy może zostać zmniejszony ilość godzin np. na 20, a nie 40,
 3. Czy ustawa może zostać zmieniona w taki sposób, że obowiązek kursu zostanie zniesiony?
 4. Czy ustawodawca może zmienić przepisy, gdzie wprost zostanie powiedziane, że koszty kursu ponosi pracodawca, a nie pracownik?
 5. Jeśli kurs zrobisz teraz to czy robisz go co 5 lat, czy może co 4 lata?
 6. Czy ustawodawca może zmienić treść artykułu 38b, gdzie będzie zapis o 10 latach zamiast 5?

Powyższe pytania zadali mi pracownicy KWP i w ten sposób chcieli odpowiedzieć na moje pytanie, czy kurs lepiej zrobić teraz, czy za 8 miesięcy. Zadajmy sobie pytanie ile Sejm potrzebuje czasu na zmianę ustawy o ochronie osób i mienia? Ile czasu potrzebuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby zmienić rozporządzenie?

Oczywiście trzeba brać też pod uwagę pytanie, czy w ramach zbliżania się terminu wykonania kursu ceny nie pójdą w górę. Część kwalifikowanych pracowników ochrony zrobiła kurs doskonalący w 2017 roku. Uważam, że tego typu działania są grubą przesadą.

 

Cena kursu dla pracowników ochrony

Zanim przejdziemy do ceny kursu to musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy kurs, na którym pozyskamy konkretną wiedzę i umiejętności? Czy może chcemy kursu, za pomocą którego zaliczymy ustawowy obowiązek?

Na rynku spotkałem się z cenami rozpoczynającymi się od 300 do 1 000 zł. Dlaczego jest taka przepaść? Chodzi o to, że w przypadku kursów za 300 zł ośrodek zbiera większą grupę osób np. 25-30 i wtedy koszty mu się zwracają. W przypadku kursów za 700-800 zł ośrodek szkoleniowy bierze 10 osób i na nich się skupia. Oczywiste jest, że jeśli szkoleniowiec będzie miał do ogarnięcia 10 osób to zrobi to lepiej niż przy 25 osobach. Cena 1 000 zł i więcej to lekka przesada, chyba że kurs odbywa się w Bieszczadach w hotelu 4*.

Oczywiście należy się spodziewać, że pracodawcy, których działalność opiera się w 100% na kwalifikowanych pracownikach ochrony będą chcieli pomóc im w spełnieniu tego wymogu ustawowego. Będzie to się wiązało z dofinansowaniem kursu lub z zorganizowaniem go na koszt pracodawcy.

Ilu kwalifikowanych zostanie skreślonych

Jednym z celów obowiązkowego kursu doskonalącego kwalifikowanych pracowników ochrony jest weryfikacja faktycznie pracujących na co dzień pracowników. Wątpliwe będzie, żeby osoba, która od kilku lat nie pracuje w tej branży chciała wykonać kurs, który trwa kilka dni i kosztuje kilkaset złotych.

Moim zdaniem baza kwalifikowanych pracowników ochrony, która istnieje w KWP zmniejszy się w 2019 roku o kilka lub kilkadziesiąt procent.

Jeśli masz dodatkowe pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi w artykule to proszę zadaj je w komentarzu.Program kursu doskonalącego kwalifikowanych pracowników ochrony

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

22 komentarze

 • Odpowiedz Anonim 7 lutego 2018 at 19:26

  Witam. Cieszę się, że tak szczegółowo opisał Pan to, co nurtuje wielu kwalifikowanych pracowników. Jednak jest jedna kwestia, z którą niestety nie mogę się zgodzić. A mianowicie : “Chodzi o to, że w przypadku kursów za 300 zł ośrodek zbiera większą grupę osób np. 25-30 i wtedy koszty mu się zwracają. W przypadku kursów za 700-800 zł ośrodek szkoleniowy bierze 10 osób i na nich się skupia. Oczywiste jest, że jeśli szkoleniowiec będzie miał do ogarnięcia 10 osób to zrobi to lepiej niż przy 25 osobach.”
  Wiele firm próbuje zarobić kokosy na tych szkoleniach – stąd ceny są tak wysokie. Do tego dochodzi najem sal, strzelnic, itp. Proszę zwrócić uwagę, że analogicznie przy kursie KPOF – 245 godz. cena musiałaby wynieść 4200- 4800 zł według przeliczeń 6 x 40 godz.=240 godz. (a kosztuje od 1000 – 2000 zł).
  Nasza firma realizuje kursy doskonalące w “tym niższym pułapie cenowym”, ponieważ przede wszystkim posiadamy własne sale szkoleniowe, wieloletnich wykładowców oraz strzelnice, z którymi współpracujemy od lat. Co nie znaczy, że robiąc go taniej – robimy ten kurs gorzej. Mamy setki bardzo pozytywnych referencji, tysiące przeszkolonych osób i dobrą opinię w wielu Komendach Wojewódzkich Policji. Dlatego zacytowane zdanie jest dla nas troszkę krzywdzące.
  Pozdrawiam serdecznie. Dorota Śmierciak

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 7 lutego 2018 at 20:46

   Pani Doroto 🙂

   Bardzo cieszy mnie fakt że Pani ośrodek wykonuje kursy doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony w sposób rzetelny i profesjonalny. Jest to tylko powód do naśladowania. Proszę tylko spojrzeć, że w moim artykule wskazuje jeszcze na jeden bardzo ważny szczegół. Otóż jeśli ktoś robi kursy dla jednocześnie 25-30 osób to nie może być tutaj mowy o jakości. Nie raz uczestniczyłem w szkoleniach gdzie jednocześnie szkolono właśnie taką ilośc osób i wiem że to nie działa. Maksymalna ilość 15 osób na szkolenie.

   Natomiast jeśli w Pani ośrodku wykonuje się takie szkolenia w ramach do 15 osób i jeszcze w atrakcyjnej cenie to nic tylko korzystać 🙂

 • Odpowiedz Żbik 7 lutego 2018 at 19:56

  300 zł koszt kursu? OK.

  Strzelnica:
  2 zł nabój x 5 rodzajów broni x koszt wynajęcia toru x instruktor = ok. 100 zł/os

  Samoobrona:
  Wynajęcie sali x instruktor = ok. 100 zł/os

  Pierwsza pomoc:
  Wynajęcie sali x instruktor = ok. 100 zł/os

  Wykłady z prawa:
  Wynajęcie sali x instruktor = ok. 100 zł/os

  Razem: ok. 400 zł.
  Przy dobrych wiatrach jak masz wszystko swoje, czyli sale, strzelnice, broń.., jesteś tak wszechstronny, że wszystkie zajęcia prowadzisz sam i nie musisz nikogo zatrudniać to możesz zejść do 300 zł za kurs. Może uda ci się poprowadzić działalność gospodarczą, zus itd.
  Tylko gdzie tu jest sens? Po co tak zaniżać stawki. Rozumiem, że emeryt przyjdzie szkolić za darmo, żeby w domu z żoną nie siedzieć. Ale już nie długo. Na uczelniach wyższych deubekizacja już rozpoczęta.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 7 lutego 2018 at 20:48

   Żbik… faktycznie jeśli ktoś posiada wszystko swoje i większość ogarnia sam to może taką cenę dać. Jest jeszcze opcja że nie ma swojego ale po zaniżonych stawkach wynajmuje sale itd.

 • Odpowiedz Mari 7 lutego 2018 at 22:11

  Hmmm a co w przypadku jeżeli w 2014 r. Został wydany wpis k. Pof czyli 5 letni okres to 2019 r. A w 2016 r. Została ukończona szkoła i zdany egzamin technika ochrony fizycznej osób i mienia. Czy jeżeli taki dyplom uprawia do uzyskania wpisu k. Pof to czy ten okres 5 lat mógł by być policzony od 2016 r. Kiedy to osoba została przeszkolona i jej wiedza została potwierdzona Państwowym egzaminem. Czy mimo wszystko 5 lat od 2014 r. Oraz kurs doszkalający jak to mówi ustawa.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 7 lutego 2018 at 22:36

   Masz bardzo ciekawą sytuację 🙂 Jedynym wyborem będzie jak zgłosisz się do WPA w swoim KWP i zapytasz jak oni to rozpatrują. Być może zaliczą ci szkołę jako wykonanie kursu doskonalącego, ale nie jestem tego pewien.

  • Odpowiedz wykładowca 7 czerwca 2018 at 19:26

   Zdany egzamin technika ochrony fizycznej to jedno, a uzyskanie wpisu jako prac. kwalifikowanego w WPA KWP to drugie. Szkoła i egzamin technika są podwyższeniem wykształcenia. Okres 5-letni liczy się zawsze od uzyskania wpisu (bądź automatycznego przepisania z licencji z dniem 01 stycznia 2014 r.) do końca okresu 5-letniego. Zdaniem egzaminu technika ochrony i dopełnienie kolejnych czynności w WPA uprawnia do wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

 • Odpowiedz Marek Telesfor 13 lutego 2018 at 23:48

  co ile i jakie egzaminy muszą zdawać wykładowcy kto wydaje uprawnienia wykładowcy na kursy doszkalające – jak to wygląda ?

 • Odpowiedz krystynabozenna 19 lutego 2018 at 08:02

  Na pewno szkolenie jest potrzebne , stałe i systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji , ale czy to nie powinien pracodawca partycypować w kosztach ?

 • Odpowiedz Monika Antoniak 19 lutego 2018 at 08:03

  Ciekawy wpis, myśle, że powinno przeczytać go wielu mężczyzn!

 • Odpowiedz Dominika Kloc 19 lutego 2018 at 09:37

  Bardzo obszerny wpis, osoby z branży na pewno znajdą w nim dużo cennych informacji.
  Zastanawiam się tylko dlaczego tak mało pracowników ochrony myśli o podniesieniu kwalifikacji, czy jest to spowodowane tylko aspektem finansowym (wydatki na kursy, szkolenia, itp.) ?

 • Odpowiedz Monika 19 lutego 2018 at 10:04

  Bardzo ciekawy kurs, sama uwielbiam strzelac i siedziec na strzelnicy, mysle ze nie jeden mezczyzna bylby zadowolony 🙂

 • Odpowiedz Mirek Sz. 19 lutego 2018 at 19:07

  Witam, mam pytanko. Jeżeli uzyskałem wpis na KPO w dniu 20.03.2016 to kurs doskonalący muszę zrobić do 20.03.2019 czy 20.03.2021?

 • Odpowiedz Po 24 lutego 2018 at 20:15

  20.03.2021 Czyli 5 lat od uzyskania wpisu i tak co kolejne 5 lat. 20.03.2019 byś musiał odbyć kurs jak byś uzyskał wpis 20.03.2014 r ☺

 • Odpowiedz luki 12 kwietnia 2018 at 10:53

  Witam a proszę mi powiedzieć gdzie sprawdzić czy kurs ktory robie jest legalny rzetelny.Mam na myśli ze jest pełno firm które świadczą szkolenia po atrakcyjnych cenach…a nie chciałbym się zdziwić ze za jakiś czas wyjdzie iz dana placówka nie posiadala ważnych uprawnień zaświadczen certyfikatów itp.Pozdrawiam Łukasz

 • Odpowiedz Waldemar 4 maja 2018 at 21:51

  Jestem KPO bez zezwolenia na broń to dlaczego mam płacić całą kwotę za kurs skoro szkolenie z zakresu wyszkolenia strzeleckiego mnie nie dotyczy? Jak zwykle banda uchwalająca ustawę stworzyła bubel. Te wcześniej proponowane 200 przeszło godzin to jakaś abstrakcja debila.

 • Odpowiedz cattani43 12 maja 2018 at 08:52

  Ta Ustawa to wieli bubel prawny. Zostaną wykreślone osoby z listy, gdy nie ukończą szkoleń. Na jakiej podstawie można cofnąć nabyte prawa. To jak prawo jazdy egzamin zdany państwowy uprawnia do wydania prawa jazdy tak jest też z tą Ustawą. Egzamin ukończenia Szkoły Chorążych lub ukończenie kursów na pracownika ochrony jest warunkiem wpisania na listę. Reasumując dziś zostanę skreślony na podstawie Ustawy “gniota” a na drugi dzień zostanę wpisany na podstawie tego samego “gniota” na listę. Pozdrawiam

 • Odpowiedz jurek 16 czerwca 2018 at 10:21

  jedna wielka pomyłka p. Gowina podczas pracy szkolimy się naturalnie bo spotykamy się z różnymi sytuacjami, to jest najlepsze szkolenie , dobrze byłoby aby p.Gowin o tym pamiętał dodatkowo trzeba wyłożyć z marnych naszych zarobków odpowiednią kwotę i zasilać czyjeś konta jedna wielka ściema pozdrawiam pracowników ochrony

 • Odpowiedz gago 29 lipca 2018 at 12:53

  Szkolenia potrzebne jak najbardziej ale sponsorowane przez pracodawcow dla ktorych pracujemy a nie że sami musimy wyrobic. to cwaniactwo i wykorzystanie na żywca.

 • Odpowiedz Maciek 11 września 2018 at 17:08

  Witam.
  Jesteście szkołą to może wyjaśnijcie mi na jakiej podstawie prawnej ustawodawca zabierze uprawnienia do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony, jeśli on ma tytuł Technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz posiada dyplom potwierdzający kwalifikację zawodowe? Czyli tak samo jak student zrobi magistra to po wprowadzeniu jakiejś dennej ustawy ma on zrobić kurs bo inaczej straci magistra. Tak samo z maturą mam maturę to ustawodawca wymyśli że jeżeli nie zrobi kursu po 5 latach to mu ją zabiorą. Nie chce nic mówić ale na dyplomie i na świadectwie jest Polski Orzeł i napis Rzeczpospolita Polska. Wychodzi na to że jeśli nie odbędę kursu to również mogę stracić obywatelstwo oraz zostaną odebrane dyplomy i świadectwa? Skoro Rzeczpospolita Polska nadała mi wykształcenie i kwalifikacje w danym zawodzie to nagle dlaczego ma mnie pozbawiać zawodu? Z tego co czytam jest to niezgodne z Konstytucją RP! Proszę o wyjaśnienia czy jak zostanę skreślony z listy kwalifikowanych pracowników ochrony to jeżeli przyjdę ze świadectwem i dyplomem zostanę wpisany jeszcze raz i nie stracę uprawnień. Bo z tego co rozumiem to w naszym kraju nie potrzebne są szkoły i wykształcenia bo ustawodawca “debil” wprowadzi denną ustawę i można stracić kwalifikację zawodowe i stać się bezrobotnym! Obywatele zadajcie sobie pytanie czy żyjecie w wolnym kraju! Nosz kur…a w pale się to nie mieści jak można tak się dawać posuwać od przodu już nie będę wspominał od tyłu !!!

  • Odpowiedz Dj 30 września 2018 at 00:23

   Dobrze pan pisze Zgadzam się

 • Odpowiedz TM 12 października 2018 at 10:11

  Czy kurs doskonalący, 40 godzinny ma się kończyć jakimś testem czy egzaminem? Ustawa nie wspomina o takiej konieczności, a mimo to takie egzaminy końcowe sa robione, czy w Waszej firmie też takie egzaminy na koniec kursu stosujecie?

 • Zostaw komentarz