Kontrola drogowa
Bezpieczne drogi, Policja

Kontrola drogowa – przepisy, podstawa prawna, procedura

Jak powinien zachować się policjant w trakcie kontroli drogowej? Jak powinno wyglądać zatrzymanie samochodu przez policję? Kto oprócz Policji może nas zatrzymać na drodze? Tego typu pytania zadajemy sobie w momencie przeprowadzanej kontroli drogowej przez funkcjonariuszy. Na całe szczęście nie musimy się nad tym zastanawiać, ponieważ wszelkie procedury związane z możliwością zatrzymania samochodu do kontroli są opisane w naszym prawie.

Artykuł jest częścią cyklu Bezpieczne drogi.

Artykuł oparty jest głównie na:

 • Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Z jakimi pytaniami kierowców można się zetknąć w tej dziedzinie?

 • Jakie są uprawnienia Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych służb?
 • Jakie są obowiązki kierowcy podczas kontroli drogowej?
 • Jakie są procedury podczas kontroli drogowej?
 • Jaka jest podstawa prawna tejże kontroli?
 • Czy możemy się nie zatrzymać do kontroli drogowej?

Większość kierowców, z jakimi się spotkałem nie zna odpowiedzi na powyższe pytania. Jest to problem, ponieważ w przypadku kontroli drogowej nie wiemy jak się zachować i możemy mieć z tego tytułu problemy. Przykładem może być nieprzestrzeganie przez kierowców zakazu wychodzenia z samochodu bez wyraźnej zgody kontrolującego np. policjanta.

Kontrola drogowa podstawa prawna

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli drogowej jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym. Właśnie ta ustawa w rozdziale, który poświęcony jest uprawnieniom Policji i innych organów, mówi o możliwościach przeprowadzenia kontroli przez różne instytucje dbające o bezpieczeństwo na drogach.

Co do ogólnej zasady możliwości przeprowadzenia kontroli drogowej przez np. policjantów, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Jest to naturalna dla każdego kierowcy czynność, która nie powinna budzić pytań. Z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że policjant nie może zatrzymać naszego samochodu, bo ma taki kaprys.

Organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Często zastanawiamy się nad tym, które organy mogą nas zatrzymać do kontroli. Większość z nas wie, że jest to Policja, ponieważ zgodnie z kodeksem drogowym to ona sprawia pieczę nad bezpieczeństwem na Polskich drogach. Na szczęście nie tylko Policja ma możliwość przeprowadzenia kontroli drogowej.

Sprawdź również Jak zachować się podczas wypadku drogowego? 

Które organy są uprawnione do kontroli?

 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Miejska/Gminna,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Straż leśna lub Straż Parku,
 • Osoby działające w imieniu zarządcy drogi.

Jak widzimy przepisy mówiące o kontroli drogowej i procedury z nimi związane uprawniają szereg instytucji do kontroli drogowej. Trzeba tylko pamiętać, że Policja ma najszersze uprawnienia ze wszystkich organów. Oznacza to, że nie wszyscy mają pełne pole do popisu i nie mogą nas kontrolować, w takim zakresie jak robi to Policja. Jakie są uprawnienia poszczególnych organów?

Kto może przeprowadzić kontrole drogową

Uprawnienia policjanta podczas kontroli drogowej

Uprawniania policjantów w kwestii kontroli drogowej reguluje art. 129 ust. 2 Kodeksu Drogowego. W artykule tym jest wymienione kilkanaście punktów, które szczegółowo mówią o uprawnieniach policjantów.

Do uprawnień policjantów względem kierowcy należą:

 1. Policjant ma prawo wylegitymować kierowcę.
 2. Policjant ma prawo pouczać i wydawać polecenia kierującemu.
 3. Policjant ma prawo sprawdzać dokumenty, jakie są wymagane podczas prowadzenia określonego pojazdu.
 4. Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że policjant może zażądać dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, chyba że jesteśmy właścicielami samochodu.
 5. Policjant ma prawo dokonać kontroli trzeźwości w aspekcie alkoholu i narkotyków.
 6. Policjant ma prawo sprawdzić stan techniczny naszego samochodu, jego wyposażenia oraz sposobu przewożenia towaru.
 7. Jeśli policjant ma uzasadnione wątpliwości co do naszej trzeźwości, to może uniemożliwić nam dalszą jazdę samochodem.
 8. Jeśli policjant uzna, że samochód poprzez swój stan techniczny lub przewożony towar zagraża bezpieczeństwu na drodze, to ma prawo uniemożliwić nam dalszą jazdę.
 9. Policjant ma prawo uniemożliwić nam kierowanie pojazdem w przypadku gdy nie posiadamy wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem.
 10. Policjant ma prawo używać przyrządów kontrolno-pomiarowych w celu sprawdzenia pojazdu.
 11. Policjant ma prawo do usuwania lub przemieszczania pojazdu w niektórych przypadkach.
 12. Policjant ma prawo kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
 13. Bardzo istotnym uprawnieniem jest możliwość występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierowcy.
 14. Jednym z ostatnich punktów, jakie chciałem wymienić to prawo występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do wiedzy i umiejętności kierowcy.
 15. Policjant ma prawo do pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych.

Pamiętaj! Zawsze stosuj się do zasad tworzenia korytarza ratunkowego!

Wyżej wymieniona lista to tylko niektóre punkty wyciągnięte z kodeksu drogowego. Warto je przeczytać i być świadomym tego, co mówimy do funkcjonariusza Policji. Kilka lat temu oglądałem program telewizyjny (chyba była to „Drogówka”), gdzie funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę drogową w stosunku do kierowcy, który wyjeżdżał z parkingu i wymusił pierwszeństwo na innym uczestniku ruchu drogowego. Sprawca kolizji nie przyznał się do winy i nie przyjął mandatu pomimo tego, że z jego zeznań i zeznań poszkodowanego wynikało, że to właśnie on jest sprawcą kolizji drogowej.

Warto sprawdzić: Jak zachować się podczas kolizji drogowej?

Funkcjonariusze próbowali przez kilkanaście minut wytłumaczyć kierującemu zasadę włączania się samochodu do ruchu drogowego. Niestety kierowca nadal twierdził, że to on ma rację, a funkcjonariusze nie znają zasad ruchu drogowego. Policjanci stracili cierpliwości i skorzystali z art. 129 ust. 2 pkt. 13a, czyli skierowali kierowcę na egzamin sprawdzający kwalifikację do prowadzenia samochodów.

Uprawnienia policji podczas kontroli

 

Uprawnienia Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej mają zbliżone uprawnienia w zakresie kontroli drogowej do policjantów. Nie mniej jednak są różnice w uprawnieniach, ponieważ Straż Graniczna nie ma prawa występowania do starosty o skierowanie kierowcy na egzamin sprawdzający kwalifikacje (podobnie jak Służba Celno-Skarbowa).

Kolejną różnicą w uprawnieniach Policji i Służby Celno-Skarbowej jest brak możliwości zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem.

Warto pamiętać, że Straż Graniczna ma dodatkowe uprawnienia związane z wykonywaniem kontroli drogowej na granicy państwa.

Funkcjonariusze mogą odmówić wjazdu na teren Polski w przypadkach, gdy:

 • kierowca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • kierowca nie posiada niezbędnych dokumentów podczas kontroli,
 • samochód nie spełnia wymogów technicznych lub jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu na drodze,
 • kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia.

Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego

Funkcjonariusze Inspekcji Transportu drogowego mają podobne uprawnienia w trakcie kontroli drogowej jak Policja, lecz w zakresie wskazanym w Kodeksie Drogowym. Mam tutaj na myśli zapis art. 129a ust. 1 i 2.

Art. 129a. 1. Kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem:
1) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
2) w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu,
3) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu:
a) przyrządów kontrolno-pomiarowych,
b) przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,
4) który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa,
5) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
– należy również do Inspekcji Transportu Drogowego.

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu.

Uprawnienia Straży Miejskiej do kontroli drogowej

Czy kontrola ruchu drogowego obejmuje Straż Miejską? Takie pytanie bardzo często pojawia się w sieci. Odpowiedź na nie jest bardzo prosta, ponieważ szczegółowo opisana jest w ustawie prawo o ruchu drogowym w artykule 129b.

Sprawdź również Jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą? 

Jakie uprawnienia posiadają strażnicy miejscy?

 1. Strażnicy miejscy mogą kontrolować nas w przypadku, gdy nie stosujemy się do zakazu ruchu w obu kierunkach.
 2. Strażnicy mają prawo skontrolować nas, jeśli nie stosujemy się do przepisów mówiących o zatrzymaniu i postoju pojazdu.
 3. Strażnicy mają prawo dokonać kontroli drogowej, jeśli łamiemy przepisy dotyczące ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i itd.

Strażnicy miejscy w ramach kontroli ruchu drogowego są upoważnieni do:

 • zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem,
 • sprawdzania dokumentów wymaganych,
 • legitymowania uczestnika ruchu,
 • wydawania mu poleceń, jeśli osoba utrudnia ruch drogowy i innych.

Pamiętajmy o tym, że straż miejska nie może dokonywać kontroli ruchu drogowego, jeśli nie posiada upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego Policji. Mało prawdopodobne, aby strażnicy takiego upoważnienie nie posiadali.

Pamiętajmy o tym, że strażnicy muszą uniemożliwić kierowcy oddalenie się z miejsca kontroli, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo narkotyków.

Uprawnienia Strażników Leśnych

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że kontrolę drogową mogą przeprowadzić również strażnicy leśni i strażnicy parków. Oczywiście ich kontrola odbywa się na terenie tychże lasów i parków.

Art.129c.1. Kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku.

2. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu;
2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego;
3) wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.

Strażnicy leśni podobnie jak straż miejska potrzebują upoważnienia komendanta powiatowego Policji oraz mają obowiązek uniemożliwić oddalenie się osobie nietrzeźwej.

Obowiązki kierowcy podczas kontroli drogowej

Czy podczas kontroli drogowej kierowca posiada obowiązki? Od czasu do czasu słyszymy, że kierowca nie może wysiadać z samochodu, podczas kontroli przeprowadzanej przez Policję lub inne służby. Większość z nas dziwi się i nie rozumie, dlaczego musi zrobić to lub nie może zrobić tamtego. Na szczęście wszystkie czynności, jakie musimy zrobić są wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Pamiętaj, że podczas kontroli drogowej:

 1. Musisz zatrzymać się w miejscu wyznaczony przez funkcjonariusza.
 2. Musisz trzymać ręce na kierownicy.
 3. Nie możesz wysiadać z samochodu.
 4. Wysiąść możesz wyłącznie, wtedy gdy zażąda tego funkcjonariusz.
 5. Musisz wyłączyć silnik, jeśli zażąda tego funkcjonariusz.
 6. Musisz włączyć światła awaryjne, jeśli zażąda tego funkcjonariusz.
 7. Zakaz wysiadania z pojazdu dotyczy również pasażerów.
 8. Jesteś zobowiązany stosować się do poleceń, jakie wydaje ci funkcjonariusz.

To są obowiązki wymienione w §16 wspomnianego wyżej rozporządzenia. Pomimo tego musisz pamiętać również o innej zasadzie dotyczącej kierowców i pasażerów. Mam tutaj na myśli zachowanie spokoju i niewykonywanie gwałtownych ruchów. Funkcjonariusz od momentu podjęcia decyzji o zatrzymaniu samochodu będzie bacznie cię obserwował, dlatego nie możesz wykonywać nerwowych ruchów, ponieważ może to zostać odebrane przez niego jako próba sięgnięcie po broń w celu zaatakowania funkcjonariusza lub próba schowania zakazanych przedmiotów.

Obowiązki kierowcy podczas kontroli drogowej

 

Policjant może nie stosować się do zasady okazywanie legitymacji w następujących przypadkach:

 • samochód zatrzymany został w następstwie pościgu za nim,
 • istnieje prawdopodobieństwo, że samochód mógł brać udział w przestępstwie,
 • istnieje prawdopodobieństwo, że w samochodzie są osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa.

Jakie prawa ma kierowca podczas kontroli drogowej?

 • w przypadku umundurowanego policjanta mamy prawo poprosić o okazanie legitymacji,
 • jeśli funkcjonariusz jest nieumundurowany to musi pokazać legitymację tuż po zatrzymaniu pojazdu,
 • w przypadku badania alkomatem mamy prawo zażądać świadectwo legalizacji alkomatu,
 • w przypadku pomiaru prędkości również mamy prawo zażądać świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowego.

Jak powinno szczegółowo wyglądać zachowanie policjanta opisuje §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

§ 4. 1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:
1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

2. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu

odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

3. Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zatrzymania pojazdu:
1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;
2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa;
3) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.

Czy może nas zatrzymać nieumundurowany policjant?

Z dotychczasowej lektury artykułu wiesz zapewne, że kontroli może dokonać umundurowany policjant. Natomiast pojawia się pytanie, czy takiej samej kontroli drogowej może dokonać policjant nieumundurowany? Tak! Nie umundurowany policjant ma prawo zatrzymać nas do kontroli, ale pod pewnymi warunkami.

Nie umundurowany funkcjonariusz policji nie może dokonywać kontroli drogowej poza obszarem zabudowanym. Jeśli policjant dokonuje już kontroli drogowej w obszarze zabudowanym i nie jest umundurowany, to na samym początku powinien się wylegitymować.

Kontrola drogowa a alkohol i narkotyki

Czy funkcjonariusz może dokonać badania pod kątem zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie? Oczywiście, że tak i ma do tego odpowiednie narzędzia w postaci alkomatu lub testerów na obecność narkotyków. Czy mamy prawo odmówić badania alkomatem? Tak mamy do tego prawo, ale w takim przypadku policjant zabierze nas na przymusowe badanie krwi.

Miejsce kontroli

Miejsce, w którym odbędzie się kontrola drogowa wybierane jest przez funkcjonariusza. Jednak musi on mieć na uwadze bezpieczeństwo kontrolującego, jak i kontrolowanego. Często bywa tak, że policjant każe nam za sobą jechać tak, aby nie dokonywać kontroli w miejscu niebezpieczny.

Zaproszenie kierowcy do radiowozu

Kiedy policjant może poprosić nas o przejście do radiowozu?

 1. W celu zbadania alkomatem.
 2. W celu sporządzenia dokumentacji.
 3. W celu pokazania nagrania z wideorejestratora.
 4. W celu udzielenia pomocy.
 5. W celu przewiezienia do jednostki Policji.

Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych

Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej mają prawo zatrzymać nasz dowód rejestracyjny. Oczywiście muszą mieć ku temu wyraźny powód, który jest wyszczególniony w kodeksie drogowym.

Dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany, gdy:

 • pojazd zagraża bezpieczeństwu na drodze,
 • pojazd nie spełnia norm środowiskowych,
 • pojazd zagraża porządkowi ruchu,
 • jeśli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych,
 • jeśli dowód rejestracyjny jest nieczytelny,
 • jeśli dowód rejestracyjny jest sfałszowany,
 • jeśli badania techniczne były wykonane przez stację do tego nie upoważnioną.
 • jeśli funkcjonariusz zadecyduje, że zabiera nam dowód rejestracyjny, to musi wystawić pokwitowanie.

Zatrzymanie prawa jazdy

Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymać nasze prawo jazdy w kilku przypadkach. Są to głównie:

 • jazda samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • jeśli prawo jazdy jest nieczytelne,
 • jeśli prawo jazdy jest sfałszowane,
 • jeśli prawo jazdy jest nie ważne,
 • gdy przekroczymy dozwoloną liczbę 24 punktów karnych (lub 20 w pierwszym roku ich posiadania),
 • jeśli przekroczymy dozwoloną prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym.

 

Zatrzymanie dokumnetu w trakcie kontroli drogowej

Kontrola drogowa dokumenty

Dokumenty, jakie musimy posiadać przy kontroli drogowej:

 • prawo jazdy,
 • ubezpieczenie OC,
 • dowód rejestracyjny.

Uwaga Kara za brak OC https://bezpiecznypolak.pl/kara-za-brak-oc-dzialanie-ufg/

Pamiętaj również o obowiązkowym wyposażeniu samochodu.

Przyjąć mandat czy odmówić?

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że ma prawo do odmówienie przyjęcie mandatu, lecz ilu z nas korzysta z takie opcji? Niewielu z nas korzysta z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego podczas kontroli drogowej, ponieważ przeważnie zdajemy sobie sprawę, że faktycznie popełniliśmy wykroczenie.

Natomiast jeśli mamy wątpliwości do co zasadności nałożonego na nas mandatu, to możemy z takiego prawa skorzystać. W przypadku przyjęcia mandatu i jego podpisania to niestety nie mamy możliwości jego unieważnienia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której policjant pomylił się i nałożył na was mandat za wykroczenie, które de facto nim nie jest. Kontrola drogowa była wtedy nie potrzebna.

Fałszywy policjant a kontrola drogowa

Czy mamy prawo nie zatrzymywać się do kontroli drogowej, gdy nie jesteśmy pewni, że zatrzymania dokonuje np. Policja? Nie mamy takiej możliwości, lecz przed przystąpieniem do kontroli mamy prawo skontaktować się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji pod numerem 997, w celu sprawdzenia, czy osoba kontrolująca jest faktycznie funkcjonariuszem Policji.

Zaznaczam, że nie jestem zwolennikiem kontaktowania się z dyżurnym z byle powodu, lecz wyłącznie w sytuacjach gdzie mamy mocne podejrzenia, że osoba jest przebrana za policjanta i w dodatku odbywa się to poza terenem zabudowanym.

Sprawdź również jak wezwać pogotowie.

Czynniki skłaniające nas do skontaktowania się z dyżurnym:

 • kontrola odbywa się poza terenem zabudowanym,
 • radiowóz wygląda niestandardowo,
 • mamy pewność, że nie popełniliśmy żadnego wykroczenia,
 • umundurowanie funkcjonariusza jest niekompletne i odbiega od standardowego wyglądu.

Pamiętaj podczas kontroli drogowej

 1. Zawsze zatrzymaj się do kontroli drogowej.
 2. Trzymaj ręce na kierownicy.
 3. Nie wykonuj gwałtownych ruchów.
 4. Wyłącz silnik i włącz światła awaryjne, jeśli zażąda tego policjant.
 5. W określonych przypadkach masz obowiązek przejść do radiowozu.
 6. W trakcie kontroli masz prawo do zanotowania danych funkcjonariusza z jego legitymacji.
 7. Nie opuszczaj pojazdu, jeśli funkcjonariusz tego nie zażąda.
 8. Masz prawo do odmowy składania funkcjonariuszowi wyjaśnień.
 9. Wykonuj polecenia kontrolującego.
 10. Za każdy dokument zostawiony policjantowi żądaj pokwitowania.
 11. Masz prawo nie zgadzać się z funkcjonariuszem.
 12. Jeśli jesteś przekonany, że nie popełniłeś żadnego wykroczenia to masz prawo nagrywać interwencje policjantów za pomocą np. telefonu. Pamiętaj jednak, że nagranie może zostać użyte w sądzie przeciwko tobie.
 13. Masz prawo nie przyjąć Mandatu.
 14. Jeśli poczujesz się źle masz prawo żądać udzielenie pomocy.

 

 

Kontrola drogowa - infografika

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

17 komentarzy

 • Odpowiedz Iga 20 stycznia 2018 at 15:53

  Myślę, że mało osób wie o tym, że zakaz opuszczania pojazdu dotyczy również pasażerów 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 20 stycznia 2018 at 19:26

   Dokładnie tak… podczas kontroli drogowej pasażerowie o tym zapominają i robią się kłopoty.

 • Odpowiedz Anna Fit 20 stycznia 2018 at 15:59

  O wow! Ile przydatnych (i życiowych) informacji!!!! Niby przynajmniej o części tych rzeczy mówi się podczas kursu na prawo jazdy, a i tak gdy zdarzy nam się zatrzymanie, wielu z nas wpada w panikę. Zapisuję link do artykułu i wrócę do niego jeszcze na pewno. Wyślę też mamie, która jest nauczycielką i co jakiś czas ma taką tematykę na swoich lekcjach 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 20 stycznia 2018 at 19:27

   Dzięki… wiedzy nigdy za mało 🙂

 • Odpowiedz Czarna Skrzynka 20 stycznia 2018 at 16:02

  Wow! Świetny wpis…sama esencja! Wszystko zebrane w jednym miejscu. Dobra robota!

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 20 stycznia 2018 at 19:27

   Dzięki 🙂

 • Odpowiedz Ania 20 stycznia 2018 at 16:14

  Wow, nie wiedziałam, że mam prawo żądać dokumentu legalizacyjnego urządzenia takiego jak alkomat i urządzenia pomiarowego 🙂 Dzięki

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 20 stycznia 2018 at 19:28

   Często o tym zapominamy, ponieważ bierzemy za pewnik że Policja podczas kontroli drogowej wszystkie sprzęty ma zalegalizowane 🙂

 • Odpowiedz Monika Kilijańska 20 stycznia 2018 at 16:41

  Szczerze mówiąc czasem trochę się boję kontroli wieczorami, bo a nuż widelec spotkam fałszywych funkcjonariuszy.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 20 stycznia 2018 at 19:29

   Na całe szczęście przebierańców na drogach jest mało… szybko byliby zdemaskowani

 • Odpowiedz Danka 20 stycznia 2018 at 17:22

  Duża dawka niezbędnej wiedzy, mniej więcej wiedziałam o wszystkim, umknęło mi te 50km powyżej w miejscach zabudowanych a prawo zatrzymania prawa jazdy.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 20 stycznia 2018 at 19:30

   Tak… trzeba pamiętać że wtedy prawo jazdy zatrzymane jest na okres 3 miesięcy.

 • Odpowiedz Arek 22 stycznia 2018 at 11:57

  Wydaje mi się , że również Straż Ochrony Kolei (SOK) jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli drogowej w strefie torowiska i przy przejazdach kolejowych.

 • Odpowiedz julka 17 marca 2018 at 17:49

  Witam
  Mam pytanie:
  Czy samochód strażnika leśnego musi być jakoś oznakowany , czy może być prywatny i czy powinien być umundurowny?
  Czy może być nieumundurowany i w nieoznakowanym samochodzie?
  Czy podobnie jak policjant musi mieć latarkę lub lizak by prawidłowo zatrzymać samochód?
  Jak w lesie mogę być pewna że gość który zatrzymał mnie w lesie jest strażnikiem?
  Jakie warunki muszą być spełnione do prawidłowego zatrzymania kierowcy w lesie by było ono prawidłowe ?
  Julka

 • Odpowiedz julka 17 marca 2018 at 17:55

  2. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów.

  Czy to znaczy że jeśli jadę sobie spokojnie po drodze leśnej gdzie nie ma zakazu wjazdu , czyli poruszam się prawidłowo to strażnik nie ma prawa mnie zatrzymywać?

 • Odpowiedz Paweł 27 kwietnia 2018 at 16:58

  Nie wiem czy przeoczyłem ale brakuje mi tu jeszcze kiedy kto możne odholować moje auto

 • Odpowiedz Waldemar 6 maja 2018 at 01:01

  O wiele bardziej podobają się mi prawa i obowiązki policji i kierowców na Ukrainie. Tam policjant nie ma prawa sprawdzać stanu technicznego pojazdu, skoro ma ważne badanie techniczne a kierowca nie musi wychodzić z auta. To tylko niektóre przykłady. Nasze prawo dotyczące uprawnień policji stoi w jawnej sprzeczności z prawem jakie daje obywatelowi konstytucja. Na Ukrainie prawo do zatrzymania pojazdu występuje w ściśle określonych przypadkach (jest ich, o ile się nie mylę 9) a nie tak jak u nas, zawsze znajdą przyczynę do zatrzymania i kontroli.

 • Zostaw komentarz